Коефіцієнт кореляції Пірсона (r-Пірсона)

Головна

Коефіцієнт кореляції Пірсона застосовується для дослідження взаємозв'язку двох змінних, виміряних у метричних шкалах на одній і тій же вибірці. Він дозволяє визначити, наскільки пропорційна мінливість двох змінних.
За допомогою коефіцієнта кореляції Пірсона можна визначити силу лінійної залежності між змінними, інші види взаємозв'язків виявляються методами регресійного аналізу.
Для рангової кореляції слід використовувати коефіцієнт рангової кореляції Спірмена .

Обмеження застосовності критерію.
Досліджувані змінні X та Y повинні бути розподілені нормально.
Досліджувані змінні X та Y повинні бути виміряні в інтервальній шкалі або у шкалі відносин.
Кількість значень досліджуваних змінних X і Y має бути однаковим n1=n2,
3≤n1,n2≤100.

Інструкція

Введіть у 1-у колонку (Ознака 1) дані 1-ї змінної, а в 2-у колонку (Ознака 2) дані 2-ї змінної.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення натисніть на кнопку «Ввести», щоб зробити розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона.

Гіпотези:
Н0: Статистично значущий кореляційний зв'язок між параметрами відсутній
Н1: Існує статистично значущий кореляційний зв'язок між параметрами